Institute Management

Alexander Böker

Contact Press / Media

Prof. Dr. Alexander Böker

Director

Fraunhofer IAP
Geiselbergstraße 69
14776 Potsdam

Phone +49 331 568-1112

Fax +49 331 568-3000

Sylvana Blaschej

Contact Press / Media

Sylvana Blaschej

Head of administration (acting)

Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP
Geiselbergstr. 69
14476 Potsdam

Phone +49 331 568-1158

Jörg Rockenberger

Contact Press / Media

Dr. Jörg Rockenberger

Strategy and Communication

Fraunhofer IAP
Geiselbergstraße 69
14476 Potsdam

Phone +49 331 568-1113